Làm cách nào để thay thế Tài Khoản Facebook?

Mỗi Tài Khoản Facebook chỉ được kết nối với Một (01) Tài Khoản Game. Bạn không đổi tài khoản đã tồn tại với tài khoản khác.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk