Tại sao tôi có những Thẻ Anh hùng giống nhau nhưng chỉ số của họ lại khác nhau?

Thẻ Anh Hùng có thể có các giá trị khác nhau tại các chỉ số sau: HP; CÔNG; THỦ; HỒI; KHẢ NĂNG; vì vậy, Anh Hùng giống nhau sẽ có giá trị chỉ số khác nhau.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk