Chức năng Mua Bán Mảnh Ghép và Pha Lê tại Thánh Điện là gì?

Chức năng Mua Bán Mảnh Ghép tại Thánh Điện là nơi bạn có thể trao đổi Mảnh Ghép Anh Hùng để nhận các Thẻ Anh Hùng tương ứng.

Chức năng Mua Bán Pha Lê tại Thánh Điện là nơi bạn có thể trao đổi Pha Lê để nhận Thẻ Anh Hùng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk