Pha Lê là gì và làm cách nào để tìm chúng?

Pha Lê là đơn vị tiền tệ trong game có thể sử dụng để Mua Thẻ Anh Hùng tại Thánh Điện trong Làng.

Pha Lê sẽ được nhận khi Triệu Hồi Anh Hùng. Mỗi lần Triệu Hồi Anh Hùng Miễn Phí bạn cũng nhận được Pha Lê!

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk