Tại sao tôi nhận được thông báo lỗi khi thu thập Phần Thưởng Đăng Nhập Hàng Ngày hoặc Phần Thưởng 50 Thể Lực tại Nhiệm Vụ Hàng Ngày?

Bạn phải kiểm tra và cài đặt thiết bị của bạn ở múi giờ GMT+7 để tránh bị lỗi khi nhận Phần thưởng.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk