Làm thế nào để nhận dạng các GM (Giám sát Viên) trong game?

Các GM có thể được Nhận dạng bởi bằng tiền tố "GM" trong tên. Lưu ý, GM của Cherry Credits sẽ không bao giờ hỏi PIN hoặc Mật Khẩu của bạn.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk