Chỉnh sửa bộ cài có trái với Quy định không?

Theo bản Cam kết Người Dùng Cuối (EULA) của Huyết Chiến Vô Cực:
(b) Không Sửa đổi. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ Phần mềm sửa đổi, điều chỉnh, dịch hoặc nhái lại các phần mềm tương tự. Cũng như không được đảo ngược thiết kế, dịch ngược, tháo rời hoặc tìm cách để truy cập mã nguồn của Phần mềm trừ khi bạn xin phép và được Cherry Credits chấp thuận cũng như cung cấp các thông tin cần thiết liên quan áp dụng cho chương trình phần mềm đó. Cherry Credits có quyền đưa ra các Điều kiện & Điều khoản cũng như tính phí khi cung cấp thông tin liên quan khi bạn xin phép sử dụng phần mềm đó. Bất kỳ thông tin nào được cung cấp bởi Cherry Credits và thông tin thu được khi bạn dịch ngược chỉ được sử dụng bởi cá nhân bạn cho các mục đích được đề ra trong tài liệu này và không được phép tiết lộ hoặc sử dụng để tạo ra bất kỳ phần mềm tương tự cho cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

0 Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.
Được bảo trợ bởi Zendesk